Рђхмђт тђћрем

Запись-књчерњ
Сњзлђр авторы:
Илфак Шиџапов
Музыка:
Илфак Шиџапов
Ќырчы:
Илсљя Бђдретдинова

«књчереп алу»

1. Бњген алсу таћнар атты
Таћда ќиргђ чыклар ятты
      Рђхмђт тђћрем.
Иркен сулыш тыныч ќаным
Љмет белђн яшим тагын
      Рђхмђт тђћрем.
Ялгыз тњгел янда парым
Мин ќићђрлек бњген барын
      Рђхмђт тђћрем
Књгем аяз, ачык юлым,
Сау-сђламђт аяк кулым
      Рђхмђт тђћрем

Куш:
Ни булса да бу тормышта
Мића ќан ићдергђн љчен
Сау балалар, тугры парлар биргђн љчен
      Рђхмђт тђћрем.

Еллар авыр, борма юлла,
Кичђ-кичђ утлар-сулар
      Яши кеше.
Џђр кљнендђ бђхет кљтеп
Књплђрдђн књп љмет итеп
      Яши кеше.
Авырлыклар биргђн љчен
Дљньяга китергђн љчен
      Рђхмђт тђћрем.
Килђчђк џђм њткђн љчен
Сљю колы иткђн љчен
      Рђхмђт тђћрем.

Hosted by uCoz