Ќыр: «Ятим балалар»

Запись-књчерњ

Сњзлђр авторы: Илфак Шиџапов

Музыка: Илфак Шиџапов

Ќырчы: Илсљя Бђдретдинова

1.Кичђ урман булган ќирдђ бњген дала
Кичђге ак тљслђр бњген инде кара.
Кичђ гљнаџ булган юллар бњген савап
Атлыйбыз шул юлдан зђћгђр књккђ карап.
Анда кљтђ безне хђерсез юл
Дуслар йорты, дошман калалары
. Без белмибез кая атлаганны
Без адашкан буын балалары.
Куш:
Кабер ташын куйдык џђйкђл итеп
Алыштырдык кече аллаларны.
Намазыбыз - ятлар догалары
Без тђћренећ ятим балалары.

2. Кичђге моћлы ќыр бњген инде такмак
Књктђге кояшны болыт киткђн каплап.
Кичђге патшалар саный тиеннђрен
Ил тђхетенђ комсызларны чакырдык.
Кичђге ќинаять - бњген зур батырлык
Яшђвебез - тормыш хаталары.
Без саташкан халык балалары.

Куш:
Кабер ташын куйдык џђйкђл итеп
Алыштырдык иске айларны.
Намазыбыз - ятлар догалары
Без тђћренећ ятим балалары.
Дошман юлын алдык њрнђк итеп
Ќиргђ књмдек изге калаларны.
Тиз оныттык изге йолаларын
Без тђћренећ ятим балалары.

Hosted by uCoz