Ќыр: «Бала»

Запись-књчерњ

Сњзлђр авторы: Илфак Шиџапов

Музыка: Илфак Шиџапов

Ќырчы: Илсљя Бђдретдинова

1.Такыр башлы матур малай
Нигђ атлый башын иеп
Ватык уенчыгын кочып
Тузган киемнђрен киеп
Књптђн туеп ашамаган
Тыныч кына йокламаган
Бу дљньяга килгђннђн њк
Беркем баштан сыйпамаган

Исерек ђни кљн дђ кыйный
Никлђргђ син кирђк диеп.
Явыз књрше карчык ђрли
Ќилдђн туган имгђк дип.
Иртђн књрше-књлђн кљлђ
Ќирдђ аунаган ђнидђн.
Бњген тљнлђ сезнећ љйгђ
Тагын яћа ђти килгђн.

Гљнаџка тиеш ќђзаны
Безгђ дилђр књклђр куйган
Тугач та тђмугка кергђн
Сабый нинди гљнаџ ќыйган.
Такыр башлы матур малай
Кайларга юл тота икђн.
Ќылы кояш нурларынан
Йљздђ кайнар яшьлђр кипкђн
.
Нечкђ муен, зур колаклар
Кая атлыйсыћ син бала.
Кояштан кызган тузанга
Књздђн изге яшьлђр тама.
Књклђр гадел була дилђр
Књклђрнећ юк бездђ эше.
Ни гаебе бар баланыћ
Нигђ яши ана кеше.

Hosted by uCoz