Ќыр: «Бђйрђм бњген»

Запись-књчерњ

Сњзлђр авторы: Илфак Шиџапов

Музыка: Илфак Шиџапов

Ќырчы: Илсљя Бђдретдинова

Кайчандыр без юлга чыктык
Бђхет эзлђп барабыздип,
Њрлђр яулап алабыз дип.
Атлый-атлый килеп ќиттек
инде бугай -
Матђм кље уйный курай,
Мђетлђр тулы кырларда,
Карга књзен карга чукый,
Караклар салган мђчеттђ
Шайтан њзе намаз укый.
Фахишђлђр - остабикђ,
Ятимнђр караган књзгђ.
Гариплђр хђер сораша,
Бђйрђм бњген, диеп, безгђ.

Књрђсећ без юлда ялгыш китеп
Сукырлар артыннаћ ,
Адашканбыз юл чатында,
Хђзер инди тузган ђлђм
тотып кулга
Чыгып булмас дђрес юлга,
Адашканнар мосафирлар,
Суфилар кыз куенында,
Кљтњчелђр ќыру суза
Тљнге пђри уенында,
Сукырлар - юл књрсђтњче,
Телсезлђр менгђн азанга,
Тђре таккан юлбашчылар
Мђчет сала изге тауга.

Юл башында курыкмадык
Кара куе урманнардан,
Ач бњрелђр улаганнан.
Тик юл бетте,
Килеп ќиттек шундый ќиргђ -
Сарык бњре булган илгђ.
Чђчђк аткан алмагачка
Оя корган ала карга,
Кемдер бњген корым сипкђн
Кичђ яуган ап-ак карга.
Саташканнар сандугачлар,

Кемдер тагын дарга менгђн
Якты килђчђк књрергђ …

Hosted by uCoz