Ќыр: «Алсу»

Запись-књчерњ

Сњзлђр авторы: Илфак Шиџапов

Музыка: Илфак Шиџапов

Ќырчы: Илсљя Бђдретдинова

Ят шђџђрнећ кичке урамнары
Урамнарда тузган буранары.
Шул буранда багып тора моћсу
Сљембикђ нђселеннђн матур Алсу.
Кемне кљтђ, нилђр љмет итђ.
Юлдан матур машиналар њтђ
Онытылган бњген ата-ана
Чибђр Алсу матур тђнен сата.

Онытылган бђбкђ њлђненнђн
Ялан аяк йљгреп йљргђне
Дђњ ђнинећ ќылы кочагында
Матур-матур тљшлђр књргђне.
Онытылган тђњге саф мђхђббђт
Књз яшьлђре аша сљюлђр.
Иреннђрнећ куркып дерелдђве
Мин яратам сине диюлђр.

Ялгыз тњгел туктый машиналар
Тљрле ирлђр сљя Алсуны.
Акча кирђк матур яшђр љчен
Багар љчен тђњге ярсуны.
Ерак авыл, гади ата-ана
Эшли тњгеп ачы тирлђрен.
Укый Алсу безнећ, зур шђџђрдђ укый
Кочагында пычрак ирлђрнећ.

Љрек саткан сасы базар карты
Гамьсез тњрђ, шаян егетлђр
Барсын сљя Алсу, тешен кысып сљя
Урам тулы Алсу кебеклђр.
Сљя алар матур машинада
Фатирларда, иске љйлђрдђ.
Ирлђр кљлђ, ямьсез итеп кљлђ
Кызлар тњгел алар, коллар књплђргђ.

Укы, балам, дип ата-ана
Шђџђрлђргђ кызлар озата.
Књплђр Алсулар тормыш фђнен укып
Акча љчен матур тђн сата.
Ят шђџђрне пычрак тузан баскан
Књпме кызлар бњген урамда.
Кем нђселе икђннђрен онытып
Тљренгђннђр соры томанга.

Hosted by uCoz