Ќыр: «Ала карга»

Запись-књчерњ

Сњзлђр авторы: Илфак Шиџапов

Музыка: Илфак Шиџапов

Ќырчы: Илсљя Бђдретдинова

Язлар ќиткђч, њткђч кышлар
Туган якка кайта кошлар.
Сандугачлар, карлыгачлар
Торналар, горур аккошлар.
Ерак юлдан арып-талып
Ояларын эзлђп табып
Кайттык без књрегез диеп
Тљрле тљслђр белђн янып.
Куш:
Бары ямьсез ала карга
Кими ташлап еракларга
Њзе сљймђгђн њз илен.

Туган якныћ салкын ќилен
Адым саен таш атсыннар
Чит-ятларны яратсыннар.
Монда аныћ туган иле
Канатланып очкан ќире.

Њз илендђ юк пђйгамбђр
Аны гел читтђн кљтђлђр.
Кешелђр оялар кора
Кунакларга юк киртђлђр.
Ќылы матур ќђйлђр њткђч
Кљзнећ ачы ќиле искђч
Очар кошлар тагын китђр
Илгђ авыр кљннђр килгђч.

Hosted by uCoz